Dagelijks Lunch

Van maan­dag t/m don­der­dag kunt u bij Tromp­the­a­ter lun­chen. Een­vou­dig en niet te duur. Sim­pe­le eer­lij­ke soe­pen, van bio­lo­gi­sche ingre­di­ën­ten, diver­se tosti’s, kof­fie  en thee. Alles met lief­de bereid door onze deel­ne­mers van de dagprogramma’s Kom ook eens langs!

Geluksroute 2018

10:00 — 12:30 Soul­col­la­ge maken, door Anke Art 12:30 — 14:30 Thee­proe­ve­rij, door San­der Veenstra 14:30 — 16:00 Geluk­s­me­di­ta­tie, door Ani­ta Dulos 16:00 — 17:00 Lezing: De wereld red­den voor dum­mies, door Miri­am Voort­man 17:00 — 17:30 Lezing: Hoe we onge­luk tot geluk kun­nen her­schep­pen, Lees meer …

Uitfestival 2018

02-09-2018 Ook op het Uit­fes­ti­val zijn we er! We staan met een food­truck in de Prin­sen­tuin (Kat­ten­ca­fé Poes­Pas) en we vul­len 2x drie kwar­tier op één van de podia, samen met een aan­tal klan­ten van ons dag­pro­gram­ma.

John Elliot

16-09-2018 | 14:00 | John Elli­ott is een soul­vol­le artiest uit San Fran­cis­co (VS) die met hart en pas­sie zijn num­mers zingt. John Elli­ott schrijft over­tui­gen­de lied­jes die vaak onver­wach­te wen­din­gen nemen om een ​​krach­ti­ge bood­schap af te leve­ren. Chuck Schie­le van The San Diego Lees meer …

Poetry & Musica

22-09-2018 | 14:00 | Onder de toe­pas­se­lij­ke naam ‘Poe­try & Musi­ca’ draagt Vin­cent Cor­ja­nus een aan­tal nieu­we gedich­ten voor met op de ach­ter­grond zwart-witfoto’s van de rei­zen die hij heeft gemaakt. Daar­naast zingt hij ook een aan­tal lied­jes waar­bij hij zich­zelf bege­leidt op gitaar. Vin­cent Cor­ja­nus Lees meer …

Helden fan Hjir

30-09-2018 | Ook Tromp­the­a­ter zal podi­um zijn voor Hel­den fan Hjir. Tij­den en Line-Up vol­gen! Zon­dag 30 sep­tem­ber 2018 is dé dag voor muziek­lief­heb­bers in Frys­lân. Op deze datum wordt er van elke plek in de pro­vin­cie een speel­plaats gemaakt.

Sunday Session

14-10-2018 | De twee­de zon­dag in okto­ber vindt weer de eer­ste van de Sun­day Ses­si­on van het sei­zoen plaats. Tromp­the­a­ter orga­ni­seert dit samen met Fries­land Pop. De line-up volgt zo spoe­dig moge­lijk.

Rockers&Mods

Rockers&Mods Reli­ve the fif­ties and six­ties Dit en nog veel meer kan je op 27 okto­ber a.s. alle­maal weer terug­vin­den in Tromp­The­a­ter. Waan je even vol­le­dig in de wereld van de Roc­kers en the Mods!! Dressco­de; wat denk je??? Een Mod (een afkor­ting van moder­nist) Lees meer …