Past Niet?

07-09-2019 aan­vang 20:00 Noord­vliet 11 | We heb­ben een prach­tig avond­vul­lend pro­gram­ma over autis­me gemaakt samen met Henk Bogaard en clien­ten van Rond­om­zorg die hun ver­haal delen door zang, ver­haal en poë­zie. Henk is cabe­te­ti­ër en zan­ger en laat je mee genie­ten van zijn kijk op de wereld door zijn Auti-bril wat voor hila­ri­sche her­ken­ning zal zor­gen. Anton Bec­ker ver­zorgd en vraag en ant­woord ses­sie, André zal voor­dra­gen uit zijn boek, Pie­ter Sin­ne­ma zal o.a. zijn lied­je “Net iets anders” laten horen. Joy­ce Hen­driks zingt over haar eigen leven, lied­jes die ze heeft gemaakt met de muziek­groep van Rond­om­zorg.
Toe­gang is gra­tis en de ingang is via ons kat­ten­ca­fé Poes­pas. Wij ver­wach­ten natuur­lijk een vol Tromp­the­a­ter. Zet in je agen­da, deel dit eve­ne­ment, nodig vrien­den en fami­lie uit.