Fokko

31-01-2020 | aan­vang 20:30 | Noord­vliet 11 |

‘Sta­daar­niet­zo­doei­ets’ barst van de gitaar­m­u­ren, hoe­ki­ge song­struc­tu­ren en alle­daag­se over­pein­zin­gen. Fok­ko ageert in de titel­track tegen lui­heid, bezingt dat het niet meer leuk is als je 30 bent in ‘Ahoe’ en mist zijn basis­school­lief­de Wen­dy in het gelijk­na­mi­ge lied­je. In ‘Goe­roe’, de nieu­we sin­gle samen met Aaf­ke Romeijn, zin­gen Aaf­ke en Fok­ko over een kans­lo­ze mis­sie om jezelf te ‘her­vin­den’ in een tro­pisch retrai­te. Fans van Wee­zer, The Hives en Nir­va­na kun­nen hun hart opha­len aan Fok­ko, maar dan gewoon in het Neder­lands.

Sinds zijn eer­ste zelf­ge­schre­ven lied­je in groep 7 over een dode hond, gebruikt Fok­ko Mel­le­ma muziek om zijn pro­ble­men van zich af te schrij­ven. Fokko’s muzi­ka­le loop­baan begint op zijn zeven­tien­de als songwriter/gitarist van punk­rock­band Jeremy’s. Na een goed ont­van­gen debuut­plaat, een 3FM award en optre­dens op o.a. Low­lands en Zwar­te Cross, gooit Fok­ko het over een ande­re boeg met col­le­gerock­band Want Want, waar hij zelf in zingt en alle tek­sten in het Neder­lands zijn. Muzi­ka­le held Dani­ël Lohues pro­du­ceert het debuut ‘Mijn Meis­je Vindt Me Leuk Zoals Ik Ben’ (2011) en de band scoort een cult­hit met ‘Kip Paard Koe’. Na Want Want tourt Fok­ko onder zijn eigen naam van huis­ka­mer naar huis­ka­mer en brengt hij drie akoes­ti­sche EP’s uit.

Tij­dens een geï­so­leerd bestaan in het zui­den van het land her­on­dekt Fok­ko zijn elek­tri­sche gitaar en schrijft hij de basis voor het debuut­al­bum. Na weer in zijn ver­trouw­de Kam­pen te zijn beland, maakt Fok­ko de plaat mét band en pro­du­cer Gui­do Aal­bers in het najaar van 2018 af in de stu­dio. Na de relea­se van sin­gles ‘In De Sport­school’, titel­track ‘Sta­daar­niet­zo­doei­ets, én een suc­ces­vol­le warm­speel­tour tij­dens de Pop­ron­de, ver­schijnt in febru­a­ri 2019 dan ein­de­lijk het album ‘Sta­daar­niet­zo­doei­ets’, voor­af­ge­gaan door de sin­gle ‘Goe­roe’ met Aaf­ke Romeijn. Fok­ko is terug, en dat zul je weten ook.

Bezet­ting
Zang en gitaar: Fok­ko Mel­le­ma
Drums: Gel­ke Boon­tje
Bas: Emiel van den Berg
Gitaar: Jur­ro Brou­wers