20-04-2019 Vincent Corjanus (Hartenwacht)

  • 20-04-2019 entree gra­tis deu­ren open 19:45

KAMPEN — ‘Har­ten­wacht’ is de titel van alweer de zes­de dicht­bun­del van dich­ter en sin­ger-song­wri­ter Vin­cent Cor­ja­nus. De gelijk­na­mi­ge tour gaat 20 april van start in de Frie­se hoofd­stad Leeu­war­den. Voor­als­nog lijkt het er op dat de Kam­pe­naar dit jaar zowel Kam­pen als Zwol­le over­slaat.  Hoe bescherm je het aller­puur­ste? In Har­ten­wacht gaat Vin­cent Cor­ja­nus tas­tend op zoek naar ant­woor­den op deze fun­da­men­te­le vraag. In zijn zes­de dicht­bun­del treedt de dich­ter uit zijn com­fort­zo­ne en werpt hij voor­goed de schaam­te van zich af. Op poë­ti­sche wij­ze durft hij diep in zijn ziel te kij­ken. Rauw, oprecht, melan­cho­lisch en teder.

Voor het nieu­we boek trok de dich­ter zo’n 1,5 jaar uit. ‘’Ik ben veel op reis geweest. In Por­tu­gal vond ik iets van mij­zelf terug. Zo kon ik ein­de­lijk een lan­ge, moei­lij­ke tijd afslui­ten. Deze bun­del zou je als het resul­taat daar­van kun­nen zien’’, aldus Cor­ja­nus. Eer­der deze maand bracht hij de sin­gle ‘De Weg naar Huis’ uit, de tekst is tevens als gedicht terug te vin­den in het nieu­we boek.

De nieu­we tour gaat 20 april van start in het Tromp­the­a­ter in Leeu­war­den. Het pro­gram­ma zal onder ande­re te zien zijn in Nij­kerk, Gro­nin­gen, Dwin­ge­loo en Hee­ren­veen. Waar­schijn­lijk zul­len er nog een aan­tal optre­dens bij­ko­men. Vin­cent Cor­ja­nus zei over de optre­dens: ‘’Naast nieu­we gedich­ten zijn er de afge­lo­pen maan­den ook veel nieu­we lied­jes gebo­ren. Deze zal ik tij­dens de nieu­we tour zeker gaan spe­len. Ik heb er onwijs veel zin in!’’