Kom jij ons team vrijwilligers versterken!?

Kom als vrij­wil­li­ger bij Tromp­The­a­ter wer­ken. Als bar­vrij­wil­li­ger bedien je de bar en zorg je er voor dat de bezoe­kers een leu­ke avond heb­ben in Tromp­the­a­ter. Ook werk je vaak samen met ande­re vrij­wil­li­gers. Tromp­The­a­ter werkt veel samen met ver­schil­len­de fes­ti­vals o.a. voor licht en geluid maar ook bar­per­so­neel wordt veel uit­ge­leend aan fes­ti­vals waar Read More …

Amley Rix @ Kattencafé Poespas

21-09-2019 Aan­vang 14:00 Noord­vliet 11 | Amley Rix is een sin­­ger-song­­wri­­ter die je mee­neemt op reis. De in het klei­ne stad­je Texel, NL Texel­se dame, schrijft pure en eer­lij­ke lied­jes over de ech­te din­gen in het leven. Ze groei­de op in rus­ti­ge omge­ving waar wei­nig te bele­ven viel. Texel is een klein eiland met meer Read More …

Past Niet?

07-09-2019 aan­vang 20:00 Noord­vliet 11 | We heb­ben een prach­tig avond­vul­lend pro­gram­ma over autis­me gemaakt samen met Henk Bogaard en clien­ten van Rond­om­zorg die hun ver­haal delen door zang, ver­haal en poë­zie. Henk is cabe­te­ti­ër en zan­ger en laat je mee genie­ten van zijn kijk op de wereld door zijn Auti-bril wat voor hila­ri­sche her­ken­ning Read More …

Sunday Session

14-10-2018 | De twee­de zon­dag in okto­ber vindt weer de eer­ste van de Sun­day Ses­si­on van het sei­zoen plaats. Tromp­the­a­ter orga­ni­seert dit samen met Fries­land Pop. De line-up volgt zo spoe­dig moge­lijk.

Helden fan Hjir

30-09-2018 | Ook Tromp­the­a­ter zal podi­um zijn voor Hel­den fan Hjir. Tij­den en Line-Up vol­gen! Zon­dag 30 sep­tem­ber 2018 is dé dag voor muziek­lief­heb­bers in Frys­lân. Op deze datum wordt er van elke plek in de pro­vin­cie een speel­plaats gemaakt.

Uitfestival 2018

02-09-2018 Ook op het Uit­fes­ti­val zijn we er! We staan met een food­truck in de Prin­sen­tuin (Kat­ten­ca­fé Poes­Pas) en we vul­len 2x drie kwar­tier op één van de podia, samen met een aan­tal klan­ten van ons dag­pro­gram­ma.

Dagelijks Lunch

Van maan­dag t/m don­der­dag kunt u bij Tromp­the­a­ter lun­chen. Een­vou­dig en niet te duur. Sim­pe­le eer­lij­ke soe­pen, van bio­lo­gi­sche ingre­di­ën­ten, diver­se tosti’s, kof­fie  en thee. Alles met lief­de bereid door onze deel­ne­mers van de dagprogramma’s Kom ook eens langs!

Werk | Geniet | Ontmoet

Kat­ten­ca­fé Poespas/TrompTheater is een fij­ne werk­plek met goe­de hore­ca. Bij ons komen werk en ple­zier samen. Een hui­se­lij­ke woon­ka­mer sfeer met kat­ten­the­ma die vol­le­dig is inge­richt om te wer­ken, te ver­ga­de­ren of een con­gres te orga­ni­se­ren. Ieder­een is wel­kom om lek­ker te lun­chen en voor een goe­de kop kof­fie gemaakt door onze baris­ta’s. Je kan Read More …