Past Niet?

07-09-2019 aan­vang 20:00 Noord­vliet 11 | We heb­ben een prach­tig avond­vul­lend pro­gram­ma over autis­me gemaakt samen met Henk Bogaard en clien­ten van Rond­om­zorg die hun ver­haal delen door zang, ver­haal en poë­zie. Henk is cabe­te­ti­ër en zan­ger en laat je mee genie­ten van zijn kijk Lees meer …

Sunday Session

14-10-2018 | De twee­de zon­dag in okto­ber vindt weer de eer­ste van de Sun­day Ses­si­on van het sei­zoen plaats. Tromp­the­a­ter orga­ni­seert dit samen met Fries­land Pop. De line-up volgt zo spoe­dig moge­lijk.

Helden fan Hjir

30-09-2018 | Ook Tromp­the­a­ter zal podi­um zijn voor Hel­den fan Hjir. Tij­den en Line-Up vol­gen! Zon­dag 30 sep­tem­ber 2018 is dé dag voor muziek­lief­heb­bers in Frys­lân. Op deze datum wordt er van elke plek in de pro­vin­cie een speel­plaats gemaakt.

Uitfestival 2018

02-09-2018 Ook op het Uit­fes­ti­val zijn we er! We staan met een food­truck in de Prin­sen­tuin (Kat­ten­ca­fé Poes­Pas) en we vul­len 2x drie kwar­tier op één van de podia, samen met een aan­tal klan­ten van ons dag­pro­gram­ma.

Dagelijks Lunch

Van maan­dag t/m don­der­dag kunt u bij Tromp­the­a­ter lun­chen. Een­vou­dig en niet te duur. Sim­pe­le eer­lij­ke soe­pen, van bio­lo­gi­sche ingre­di­ën­ten, diver­se tosti’s, kof­fie  en thee. Alles met lief­de bereid door onze deel­ne­mers van de dagprogramma’s Kom ook eens langs!

Werk | Geniet | Ontmoet

Kat­ten­ca­fé Poespas/TrompTheater is een fij­ne werk­plek met goe­de hore­ca. Bij ons komen werk en ple­zier samen. Een hui­se­lij­ke woon­ka­mer sfeer met kat­ten­the­ma die vol­le­dig is inge­richt om te wer­ken, te ver­ga­de­ren of een con­gres te orga­ni­se­ren. Ieder­een is wel­kom om lek­ker te lun­chen en voor Lees meer …