RED CARS — Daverende Hit Show

08-02-2020 | aan­vang 20:00 | Noord­vliet 11 De band RED CARS betrekt het publiek in hun enthou­si­as­me en zet een dave­ren­de hit show neer. Voor een breed publiek van alle leef­tij­den. Dat doen ze sinds 1997 door heel het land. Feest­ten­ten, dis­co­the­ken, ker­mis­sen, cafés, sport­ver­e­ni­gin­gen, bedrijfs­fees­ten, brui­lof­ten, buurt­fees­ten, schuur­fees­ten, stu­den­ten­fees­ten, mane­ges noem maar op. Stra­lend Read More …

Fokko

31-01-2020 | aan­vang 20:30 | Noord­vliet 11 | ‘Sta­daar­niet­zo­doei­ets’ barst van de gitaar­m­u­ren, hoe­ki­ge song­struc­tu­ren en alle­daag­se over­pein­zin­gen. Fok­ko ageert in de titel­track tegen lui­heid, bezingt dat het niet meer leuk is als je 30 bent in ‘Ahoe’ en mist zijn basis­school­lief­de Wen­dy in het gelijk­na­mi­ge lied­je. In ‘Goe­roe’, de nieu­we sin­gle samen met Aaf­ke Read More …

Kezellig

Vrij­dag 15 novem­ber 2019 van 20:30 — 23:30 Koop hier uw kaart­jes! Heeft u in de afge­lo­pen jaren een oude­jaars­con­fe­ren­ce geke­ken? Dan is de kans groot dat u heeft gela­chen om een grap van Jacob Spoelstra. Hij schrijft name­lijk voor meer­de­re caba­re­tiers en televisieprogramma’s. Daar­naast treed hij op in the­a­ters en op gro­te fes­ti­vals als Read More …

Amley Rix @ Kattencafé Poespas

21-09-2019 Aan­vang 14:00 Noord­vliet 11 | Amley Rix is een sin­­ger-song­­wri­­ter die je mee­neemt op reis. De in het klei­ne stad­je Texel, NL Texel­se dame, schrijft pure en eer­lij­ke lied­jes over de ech­te din­gen in het leven. Ze groei­de op in rus­ti­ge omge­ving waar wei­nig te bele­ven viel. Texel is een klein eiland met meer Read More …

Past Niet?

07-09-2019 aan­vang 20:00 Noord­vliet 11 | We heb­ben een prach­tig avond­vul­lend pro­gram­ma over autis­me gemaakt samen met Henk Bogaard en clien­ten van Rond­om­zorg die hun ver­haal delen door zang, ver­haal en poë­zie. Henk is cabe­te­ti­ër en zan­ger en laat je mee genie­ten van zijn kijk op de wereld door zijn Auti-bril wat voor hila­ri­sche her­ken­ning Read More …

20-04-2019 Vincent Corjanus (Hartenwacht)

20-04-2019 entree gra­tis deu­ren open 19:45 KAMPEN — ‘Har­ten­wacht’ is de titel van alweer de zes­de dicht­bun­del van dich­ter en sin­­ger-song­­wri­­ter Vin­cent Cor­ja­nus. De gelijk­na­mi­ge tour gaat 20 april van start in de Frie­se hoofd­stad Leeu­war­den. Voor­als­nog lijkt het er op dat de Kam­pe­naar dit jaar zowel Kam­pen als Zwol­le over­slaat.  Hoe bescherm je het Read More …

Kerstkoor De Kerststerren In Tromptheater

Kerst­koor de Kerst­ster­ren uit Leeu­war­den treedt in de maand decem­ber veel­vul­dig op tij­dens kerst­mark­ten (in Neder­land en Duits­land), in ker­ken, in kroe­gen, in the­a­ters en op straat. Het koor bestaat sinds 1995 en heeft ruim 20 koor­le­den. Kerst­koor de Kerst­ster­ren heeft een meer­stem­mig a capel­la reper­toi­re. In de jaren dat het koor bestaat is er Read More …

05-01-2019 Stems — TrompTheater

Stems werd in 2011 in het Ver­e­nigd Konink­rijk gevormd door oprich­ter en com­po­nist John Dorr, met het idee om klas­sie­ke com­po­si­tie en instru­men­ten te men­gen met rock. De muziek wordt vaak omschre­ven als ‘Cine­ma­tic’ en wordt soms Post- rock of Neo­klas­siek genoemd. Sinds 2013 heb­ben ze ver­schil­len­de keren door Euro­pa getoerd en een vol­gen­de ont­wik­keld Read More …

Mannendag!

Let op!! Bier­proe­ve­rij begint om 15:00 en niet om 14:00!! Mannendag@TrompTheater 2018 Op 23 novem­ber 2018 orga­ni­seert Tromp­The­a­ter het eve­ne­ment Man­nen­dag!!! Tij­dens deze dag kunt u genie­ten van heer­lij­ke (speciaal)bieren tij­dens de bier­proe­ve­rij van Bouw­huis en kunt u uw baard bij laten knip­pen door onze bar­bier van Tzjill. Ver­der kunt u genie­ten van muziek van Read More …