Amley Rix @ Kattencafé Poespas

21-09-2019 Aan­vang 14:00 Noord­vliet 11 | Amley Rix is een sin­ger-song­wri­ter die je mee­neemt op reis. De in het klei­ne stad­je Texel, NL Texel­se dame, schrijft pure en eer­lij­ke lied­jes over de ech­te din­gen in het leven. Ze groei­de op in rus­ti­ge omge­ving waar wei­nig te bele­ven viel. Texel is een klein eiland met meer scha­pen dan men­sen. Dus begon ze haar eigen lied­jes te schrij­ven . Op jon­ge leef­tijd ver­ruil­de ze Texel voor het vas­te­land om haar dro­men te vol­gen. Haar groot­ste droom is om naar “The Capi­tal of Coun­try Music” Nash­vil­le te gaan.

Entree gra­tis