05-01-2019 Stems — TrompTheater

Stems werd in 2011 in het Ver­e­nigd Konink­rijk gevormd door oprich­ter en com­po­nist John Dorr, met het idee om klas­sie­ke com­po­si­tie en instru­men­ten te men­gen met rock. De muziek wordt vaak omschre­ven als ‘Cine­ma­tic’ en wordt soms Post- rock of Neo­klas­siek genoemd. Sinds 2013 heb­ben ze ver­schil­len­de keren door Euro­pa getoerd en een vol­gen­de ont­wik­keld op basis van hun repu­ta­tie voor inten­se en mooie con­cer­ten, vaak met loka­le strij­kers om het geluid uit te brei­den. Uit­voe­ren van shows met Michael Rot­her (Neu!), Rus­si­sche cir­kels, getij­den uit de nevel, peli­kaan, mijn baby, mooie eie­ren. De band heeft opdrach­ten gekre­gen van het Bri­tish Film Insti­tu­te om nieu­we live sound­tracks te cre­ë­ren voor de stom­me films van Geor­ges Méli­és. Die is uit­ge­voerd in vele Cinema’s en eve­ne­men­ten, zoals een kor­te tour met de Brit­se DJ Yoda, inclu­sief een optre­den voor een publiek van 8000 in hun eigen stad, novem­ber 2014. Ze heb­ben ook muziek uit­ge­bracht met Flut­tery Records (Istan­bul) en Come Play With Me records (Leeds, Ver­e­nigd Konink­rijk). Er zijn 4 zelf uit­ge­brach­te CD-albums geweest. De albums zijn vaak voor­zien van meer­la­gi­ge illu­stra­ties. In 2018 ver­huis­de de band naar Neu­ren­berg en vol­tooi­de tot nu toe hun meest ambi­ti­eu­ze pro­ject — inclu­sief beel­den van NASA en heeft als titel ‘Sound­track to the stars’ — Een mee­sle­pen­de erva­ring met video’s van ons zon­ne­stel­sel en die­pe ruim­te inge­steld op een gen­re tar­ten­de live sound­track.

Stems were for­med in the UK in 2011 by foun­der mem­ber and com­po­ser John Dorr, with the idea of mixing clas­si­cal com­po­si­ti­on and instru­ments with rock. The music is often descri­bed as ‘Cine­ma­tic’ and some­ti­mes label­led Post- Rock or Neo- Clas­si­cal.
Sin­ce 2013 they have tour­ed Euro­pe seve­r­al times and devel­o­ped a fol­lo­wing based on their reputa­ti­on for inten­se and beau­ti­ful con­certs, often per­for­ming with local string play­ers to expand the sound. Per­for­ming shows with Michael Rot­her (Neu!), Rus­si­an Cir­cles, Tides from Nebu­la, Peli­can, My Baby, Love­ly Eggs.
The band has recei­ved com­mis­si­ons from Bri­tish Film Insti­tu­te to cre­a­te new live sound­tracks for the silent films of Geor­ges Méli­és. Which has been per­for­med in many Cinema’s and events such as a short tour with Bri­tish based DJ Yoda, inclu­ding a per­for­man­ce to an audien­ce of 8000 in their home town, Novem­ber 2014. They have also relea­sed music with Flut­tery Records (Istan­bul) and Come Play With Me records (Leeds, UK).
The­re have been 4 self relea­sed CD albums, all of which have nee­ded to be re- pres­sed seve­r­al times, in 2016 they crowd fun­ded a vinyl, which achie­ved the fun­ding in 4 days. The albums often fea­tu­res mul­ti­lay­e­red art­work.
In 2018 the band relo­ca­ted to Nur­em­berg and com­ple­ted their most ambi­tious pro­ject so far — inclu­des visu­als from NASA and is entit­led ‘Sound­track to the stars’ –An immersi­ve expe­rien­ce fea­tu­ring videos of our solar sys­tem and deep spa­ce set to a gen­re defying live sound­track.