Kat­ten­ca­fé Poespas/TrompTheater is een fij­ne werk­plek met goe­de hore­ca. Bij ons komen werk en ple­zier samen. Een hui­se­lij­ke woon­ka­mer sfeer met kat­ten­the­ma die vol­le­dig is inge­richt om te wer­ken, te ver­ga­de­ren of een con­gres te orga­ni­se­ren. Ieder­een is wel­kom om lek­ker te lun­chen en voor een goe­de kop kof­fie gemaakt door onze baris­ta’s. Je kan lek­ker tus­sen de kat­ten gaan zit­ten voor een fij­ne lunch of je kiest voor de rui­me Noord­vliet­zaal.