Rockers&Mods

Rockers&Mods Reli­ve the fif­ties and six­ties
Dit en nog veel meer kan je op 27 okto­ber a.s. alle­maal weer terug­vin­den in Tromp­The­a­ter. Waan je even vol­le­dig in de wereld van de Roc­kers en the Mods!!
Dressco­de; wat denk je???

Een Mod (een afkor­ting van moder­nist) is een lid van een sub­cul­tuur die in het Lon­den van de late jaren ’50 opkwam en daar in het mid­den van de jaren ’60 een hoog­te­punt bereik­te.

Een roc­ker is een lid van een sub­cul­tuur die in het Ver­e­nigd Konink­rijk van de jaren vijf­tig opkwam. Deze sub­cul­tuur con­cen­treer­de zich hoofd­za­ke­lijk rond­om het motor­rij­den en rock-‘n‑rollmuziek. Ande­re bij­na­men zijn lea­ther boy, ton-up boy of het spot­ten­de Cof­fee Bar Cow­boy. Rond 1965 werd ook de term grea­ser geïn­tro­du­ceerd en sinds­dien zijn de ter­men grea­ser en roc­ker syno­niem gewor­den. De sub­cul­tuur van de roc­kers werd geas­so­ci­eerd met de rock-‘n‑rollmuziek uit de jaren vijf­tig en zes­tig met arties­ten zoals Gene Vin­cent, Eddie Cochran en Chuck Ber­ry.

Entree!? Uiter­aard gra­tis! Echt waar? ja echt waar!!