Samen met de deel­ne­mers van onze dagprogramma’s (Tromp­the­a­ter onze Hore­ca­keu­ken en Kat­ten­ca­fé Poes­Pas), sta­gi­ai­res van D’Dri­ve en onze gedre­ven vrij­wil­li­gers orga­ni­se­ren wij vele klei­ne en gro­te eve­ne­men­ten in het Tromp­the­a­ter, maar ook in Poes­Pas. Er is muziek, er zijn the­ma eve­ne­men­ten en the­a­ter. Onze deel­ne­mers en vrij­wil­li­gers ver­zor­gen de cate­ring, hel­pen met theater‑, licht- en geluids­tech­niek, wor­den betrok­ken bij de pro­gram­me­ring, geluids- en video-opna­mes en vin­den daar­in zin­ge­ving.

Zorg

Tromp­The­a­ter is onder­deel van het klein­scha­li­ge zorg­be­drijf Rond­om­zorg, wel­ke psy­chi­sche en psycho/sociale hulp­ver­le­ning levert in de vorm van beschermd/begeleid wonen, ambu­lan­te zorg, par­ti­ci­pa­tie­plaat­sen en dagprogramma’s en dag­be­ste­ding in een vei­li­ge, gebor­gen werk­om­ge­ving.

Onderwijs

Daar­naast biedt Tromp­The­a­ter plaat­sen voor sta­gi­airs en vrij­wil­li­gers op het gebied van hore­ca, band­ma­na­ge­ment, the­a­ter- en stu­dio­tech­niek, pro­gram­me­ring en PR. Ook heb­ben we samen­wer­kings­ver­ban­den met diver­se oplei­din­gen en bie­den we bege­lei­de sta­ge­plaat­sen voor jon­ge­ren die in een regu­lier bedrijf niet uit de verf komen.

Door zaal­ver­huur, bar­om­zet en het orga­ni­se­ren van eve­ne­men­ten beoogt het Tromp­The­a­ter inkom­sten te gene­ren om zo de druk op de zorg­gel­den te ver­min­de­ren. Zorg­ver­le­ning en cultuur/horeca gaan zo hand in hand.