John Elliot

16-09-2018 | 14:00 | John Elli­ott is een soul­vol­le artiest uit San Fran­cis­co (VS) die met hart en pas­sie zijn num­mers zingt.

John Elli­ott schrijft over­tui­gen­de lied­jes die vaak onver­wach­te wen­din­gen nemen om een ​​krach­ti­ge bood­schap af te leve­ren. Chuck Schie­le van The San Diego Trou­ba­dour schreef over de tekst van Elli­ott: “Ze komen bin­nen, maken hun punt, schud­den je wak­ker, gaan naar bui­ten en nog voor­dat het lied­je voor­bij is ver­lang je al naar de vol­gen­de. Op deze manier houd John je krach­tig bij de les!

Hij trad op in ver­schil­len­de lan­den en in alle sta­ten behal­ve op Hawaii. Zijn muziek is gebruikt in popu­lai­re tv-shows, waar­on­der Gray’s Ana­to­my en Cali­for­ni­ca­ti­on.

In het laat­ste decen­ni­um bracht hij stu­dio­al­bums uit op zijn eigen label (Gar­land Lane) en bereik­te daar­door een steeds gro­ter publiek. Alles kan wor­den gestreamd op zijn web­si­te (www.thehereafterishere.com/recordings) en tal­lo­ze ande­re strea­ming­sta­ti­ons. De nieuw­ste relea­ses zijn een live ver­sie (“Live in Aus­tin”) en een com­pi­la­tie (“The Gre­a­test Recor­dings Accor­ding to Me: 2003–2013”).

In het voor­pro­gram­ma staan 2 ande­re sin­ger song­wri­ters:

Zip­po­ra Tie­man is een singer/songwriter die de kunst ver­staat obser­va­ties van haar bin­nen- en de bui­ten­we­reld te van­gen in klein gehou­den lied­jes vol ver­won­de­ring, met een snuf­je melan­cho­lie en een flin­ke scheut ver­lan­gen. Met haar prach­ti­ge war­me en hel­de­re stem ver­tolkt zij een reper­toi­re van zich­zelf en ande­ren en weet de luis­te­raar daar­mee op het punt­je van de stoel te krij­gen.
Wat wil je, met een naam die ‘vogel­tje’ bete­kent.

Sarah Söte­mann:
Sen­su­e­le tek­sten met een jus van vro­lijk cynis­me.

Sarah Söte­man­nn laat zich niet in een hok­je plaat­sen. Haar gyp­sy bal­la­des dan­sen tus­sen com­pro­mis­loos volks­ver­maak, lief­de­vol the­a­ter en rau­we poë­zie.
Laat je mee­voe­ren door deze onge­kuis­te Don Qui­chot­ten, strij­dend voor de lief­de!

Toe­gang is gra­tis!