Poetry & Musica

    Poe­try & Musi­ca Onder de toe­pas­se­lij­ke naam ‘Poe­try & Musi­ca’ draagt Vin­cent Cor­ja­nus een aan­tal nieu­we gedich­ten voor met op de ach­ter­grond zwart-witfoto’s van de rei­zen die hij heeft gemaakt. Daar­naast zingt hij ook een aan­tal lied­jes waar­bij hij zich­zelf bege­leidt op gitaar. Vin­cent Lees meer …

John Elliott

  John Elli­ott is a soul­ful artist from San Fran­cis­co (USA) who brings real heart and pas­si­on to eve­ry song he sings.  John Elli­ott is een soul­vol­le artiest uit San Fran­cis­co (VS) die echt  met hart en pas­sie zijn num­mers zingt. John Elli­ott is a Lees meer …

Tromp Pirate Fest

  Scha­vui­ten! Tus­sen de waan van de dag, is een goed feest geen over­bo­di­ge luxe. Wij hel­pen jul­lie graag aan zo’n feest! Het Tromp­The­a­ter wordt op 14 april over­ge­no­men door vro­lijk pira­ten­ge­spuis. Haal je buit bin­nen bij de kraam­pjes met piraten/fantasy items, drink een drank­je.. Lees meer …

Geluksroute 2018

10:00 — 12:30 Soul­col­la­ge maken, door Anke Art 12:30 — 14:30 Thee­proe­ve­rij, door San­der Veenstra 14:30 — 16:00 Geluk­s­me­di­ta­tie, door Ani­ta Dulos 16:00 — 17:00 Lezing: De wereld red­den voor dum­mies, door Miri­am Voort­man 17:00 — 17:30 Lezing: Hoe we onge­luk tot geluk kun­nen her­schep­pen, Lees meer …

Bingo

Kom gezel­lig mee­doen met onze Bin­go! Vele prij­zen van onze spon­so­ren Elke maand weer anders Kaart prij­zen zijn : 1 kaart voor 1,50 4 kaar­ten voor 5,- 7 kaar­ten voor 7,50