Participatie & Vrijwilligerswerk

Tromp­the­a­ter biedt voor een gro­te groep men­sen par­ti­ci­pa­tie­plaat­sen in de vorm van vrij­wil­li­gers­werk. werk­er­va­rings­plaat­sen en sta­ge­plaat­sen. Voor men­sen met een (arbeids)beperking s het vaak moei­lijk om er (weer) tus­sen te komen. Door het bescher­men­de karak­ter en de altijd aan­we­zi­ge bege­lei­ding kan Tromp­the­a­ter een mooi opstap­je zijn of een bescherm­de plek om een zin­vol­le dag­vul­ling te heb­ben.