Dagbesteding

Voor men­sen met een psy­chi­sche of ver­standelijke beper­king biedt tromp­the­a­ter een veili­ge en bescher­men­de omge­ving met uit­da­gen­de en afwis­se­len­de acti­vi­tei­ten. Geluids- en licht­tech­niek, muziek maken, cre­a­tie­ve acti­vi­tei­ten, klan­ten hel­pen ach­ter de bar/balie en bijv. licht admi­ni­stra­tief werk: er is voor veel men­sen iets moge­lijk. Er is een dui­de­lij­ke dag en week­structuur, er zijn kun­di­ge (mbo en hbo opge­lei­de) begelei­ders en er is een gedrags­we­ten­schap­per die mee kijkt en advi­seert. Tromp­the­a­ter is voor klan­ten van bui­ten de stad goed bereik­baar, 5 minu­ten fiet­sen van het sta­ti­on en goed bereik­baar met open­baar ver­voer. Een dag­deel mee lopen is altijd moge­lijk.