Arbeidstraining

Men­sen met een beper­king heb­ben het vaak moei­lij­ker om hun oplei­ding af te ma­ken, sta­ge­plaat­sen te vin­den en moei­te met the­o­re­tisch onder­wijs. Tromp­the­a­ter biedt een bescherm­de en ontwikke­lingsgerichte plek om beroepsvaardig­heden te le­ren. Din­gen als op tijd ko­men, goed met gereed­schap­pen om­gaan, socia­le vaar­dig­he­den en al die ande­re din­gen die nodig zijn om je op­leiding af te maken en bij een baas te kun­nen wer­ken. Tromp­the­a­ter biedt plaats aan ieder­een die beroepsvaardighe­den wil ont­wik­ke­len. Er wordt ge­werkt in een 4 fasen­sys­teem aan indi­vi­du­e­le doe­len en werk­punten, vol­gens een zorg­plan onder verantwoorde­lijkheid van een gedrags-weten­schap­per. Arbeids­training kan ook inge­zet wor­den als bege­lei­de sta­geplaats gekop­peld aan een be­roepsopleiding.