Workshops & Trainingen

In Stu­dio Tromp­the­a­ter zijn diver­se work­shops en trai­nin­gen moge­lijk.

Workshop

In een work­shop kunt u met een gezel­schap tot 20 men­sen in een dag een pop­song maken, inzin­gen en op CD mee naar huis nemen. Naar wens kan er een lunch, thee of zelfs diner geser­veerd wor­den. Samen met elkaar maakt u de tekst, wordt het lied inge­zon­gen en een foto­ses­sie gehou­den voor de hoes. Deze work­shop kan als kin­der­feest­je, vrij­ge­zel­len­avond, per­so­neels­uit­je, etc.

Teamtraining

Zin­gen is je kwets­baar­heid tonen, zin­gen is adem­ha­len, zin­gen is leven. Team­buil­ding door mid­del van het maken van een pop­song. Samen op zoek naar je per­soon­lij­ke drijf­veer en de geza­men­lij­ke drijf­ve­ren. Ver­woor­den van mis­sie en visie in een tekst. Die tekst ver­vol­gens samen inzin­gen en het resul­taat, een pro­fes­si­o­ne­le CD met hoes als bewijs van het geza­men­lij­ke sta­te­ment. In over­leg zijn er aller­lei moge­lijk­he­den om op gebied van team­com­mu­ni­ca­tie en samen­wer­king din­gen aan te pak­ken met onze erva­ren trai­ners.

Kijk voor ver­de­re trai­nings­mo­ge­lijk­he­den ook bij Dare! Trai­ning en Advies