Social Enterprise

“Een soci­a­le onder­ne­ming levert net als elke ande­re onder­ne­ming een pro­duct of dienst en heeft een ver­dien­mo­del. Geld ver­die­nen is ech­ter niet het hoofd­doel, het is een mid­del om de mis­sie te berei­ken. Het doel van de soci­a­le onder­ne­ming is maat­schap­pe­lij­ke meer­waar­de cre­ë­ren, ook wel ‘impact’ genoemd” (bron: http://www.social-enterprise.nl/).

Tromp­the­a­ter, als onder­deel van Rond­om­zorg, levert dagprogramma’s aan men­sen met diver­se beper­kin­gen. Dit is fei­te­lijk een dienst aan de gemeen­te die de opdracht heeft gesteld om “acti­vi­tei­ten te orga­ni­se­ren die door de deel­ne­me­ners, in ter­men van zin­ge­ving, als werk kun­nen wor­den erva­ren.

De dienst­ver­le­ning op gebied van hore­ca, zaal­ver­huur, ver­zor­ging van podi­u­tech­niek en mana­ge­ment, boe­kin­gen en eve­ne­ment­ver­zor­ging, vol­doen aan boven­ge­stel­de eis. Daar­naast bie­den ze de moge­lijk­heid om meer bege­lei­ding door pro­fes­si­o­nals te bie­den, m.n. aan men­sen die door de gemeen­te aan­ge­meld wor­den voor werk­er­va­rings- en par­ti­ci­pa­tie­plaat­sen.