Zorg en cultuur

Tromptheater (Rondomzorg): 
Zorg en cultuur gaan hand in hand in de wijk en in de stad. 
Rondomzorg heeft haar hoofdlocatie aan de M.H. Trompstraat in Leeuwarden gevestigd in een
voormalig kerkgebouw. Sinds september 2013 is Rondomzorg gestart met het initiatief
“Tromptheater”. Alle binnen het gebouw zich afspelende activiteiten vallen onder de noemer “Tromptheater”.
● Doel van het Tromptheater is om hulpverlening/dagbesteding/ participatie en cultuur
hand in hand te laten gaan.
● Doel is om bezoekers van het Tromptheater en mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben niet te differentiëren maar juist samen te laten gaan.
● Doel is ook om een laagdrempelige voorziening te zijn voor inwoners van de wijk voor participatie/ dagbesteding/ vrijwilligerswerk/ stage. Doel is stabiliseren van weekstructuur, vergroten sociale contacten (kom verder dan je eigen voordeur),
vergroten zelfredzaamheid, versterken eigenwaarde.
● Doel is om met het verdienen van commercieel geld de druk op zorggelden te verminderen.
Tromptheater is ook de plek waar diverse mogelijkheden voor dagbesteding zijn voor mensen onderaan de sociale ladder. Rondom het Tromptheater zijn er dagbestedingsactiviteiten rond
theater en horeca (licht en geluid techniek, bardienst etc), er is een PC repair programma, er
is een muziek groep en dagbesteding/inloop waar de nadruk ligt op “de tweede huiskamer”.
Samen zijn, ontdekken van talent en aanleg, nieuwe uitdaging aangaan, sociale interacties
aangaan zijn voor alle dagbestedingsactiviteiten binnen het Tromptheater kernbegrippen.
Het Tromptheater en de dagbesteding draait op 2 betaalde medewerkers en wordt verder
geheel ondersteunt door een team van vrijwilligers.
Door het aanbieden van commerciële activiteiten en verhuur van de zaal en het kantoor,
streven wij ernaar om minimaal 50% van de kapitaallasten van de locatie Trompstraat uit niet
zorg gerelateerde gelden te verdienen. Als wij hierin slagen kan de prijs per dagdeel flink naar
beneden en realiseren wij een aanzienlijke bezuiniging in de zorgkosten. Daarnaast is de locatie beschikbaar voor andere zorgaanbieders en zou je een inloopfunctionaliteit kunnen
bieden voor alle cliënten van alle zorgaanbieders in het gebied.
Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers (Zorg Coöperatie Noord):
Tijdens een interview met medewerkers uit wijkteam Oud-Oost werd ons gevraagd of wij een
voorziening hebben betreffende de volgende casus die zich regelmatig voordoet:
Asielzoekers/asielgezinnen die al langere tijd in de stad wonen, in de wijk actief zijn, op de
scholen zitten en gebruik maken van de voorzieningen worden op een dag toch uitgezet. Deze
mensen keren in afwachting van hun uitzetting terug naar de hun bekende wijk en zouden
baat hebben bij zeer tijdelijke opvang (2 nachten max) en daginvulling. Als dit probleem zich
vaker voordoet binnen de gemeente zouden de leden van ZCN afdeling Leeuwarden in
samenspraak met de SWT willen zoeken naar een oplossing.
Toeleiding naar werk kwetsbare doelgroepen / Arbeidsgehandicapten
(ZCN)
Volgens de huidige kijkrichting zijn de methodes vrij dwingend gericht op uitstroom naar
werk. Wij stellen een aantal vernieuwingen voor:
● Kijkrichting veranderen naar aanleren benodigde vaardigheden en dit kwantificeerbaar
en meetbaar maken;
● Mogelijk maken van deelinkomens voor arbeidsgehandicapten (bijvoorbeeld via een
basis-uikering met mogelijke toeslagen).
Er gaan, in het bereik (arbeids)participatie, situaties ontstaan waar diverse wetten en
regelingen niet in voorzien. Bijvoorbeeld een burger ontvangt zorg (bijv een vorm van
dagbesteding), is tevens vrijwilliger en zou (als uwv en de gemeenten out of the box
durven te denken) zelfs deels op loonwaarde kunnen werken. Hier lopen we dan aan
tegen allerlei zaken betreffende het arbeidsrecht, verzekeringskwesties en nog veel
meer. Los van financiëel/economische motieven: veel burgers met een arbeidshandicap voelen zich mede gewaardeerd als er ook een (deels) financiële beloning tegenover
staat. Een man met een autismespectrumstoornis: “ik kan maar 20 uur werken en
verdien maar 8 euro per maand meer als een uitkering. Maar ik heb het wel zélf verdiend!” Ook hier dagen wij de gemeenten uit om creatief en out of the box met ons
mee te denken!
● Wij dagen de Friese Gemeenten uit om met name in de ondersteunende, facilitaire en
administratieve diensten vóór 1 januari 2017 5% mensen met een arbeidshandicap in te
zetten. M.n. voor de groep mensen met een psychiatrische en/of een verstandelijke
beperking kan ZCN cursussen, deskundigheidsbevordering en ondersteuning bieden. Idee is: koppel een arbeidsgehandicapte aan een vaste Buddy (iemand die vakinhoudeijk/ambachtelijk deskundig is), volgens het Meester – Leerling – Gezel
systeem, ZCN kan de extra benodigde vaardigheden voor de Buddy intrainen.
ZCN zoekt -uiteraard- ook naar mogelijkheden. Momenteel zijn we in gesprek met
bijvoorbeeld Omrin om te kijken waar wij elkaar kunnen versterken met als doel meer
participatie.
Daniëlle Rubingh
mede eigenaar/ Directeur Rondomzorg