Zorg en cultuur

Tromp­the­a­ter (Rond­om­zorg): 
Zorg en cul­tuur gaan hand in hand in de wijk en in de stad. 
Rond­om­zorg heeft haar hoofd­lo­ca­tie aan de M.H. Tromp­straat in Leeu­war­den geves­tigd in een
voor­ma­lig kerk­ge­bouw. Sinds sep­tem­ber 2013 is Rond­om­zorg gestart met het ini­ti­a­tief
“Tromp­the­a­ter”. Alle bin­nen het gebouw zich afspe­len­de acti­vi­tei­ten val­len onder de noe­mer “Tromp­the­a­ter”.
● Doel van het Tromp­the­a­ter is om hulpverlening/dagbesteding/ par­ti­ci­pa­tie en cul­tuur
hand in hand te laten gaan.
● Doel is om bezoe­kers van het Tromp­the­a­ter en men­sen die hulp en onder­steu­ning nodig heb­ben niet te dif­fe­ren­ti­ë­ren maar juist samen te laten gaan.
● Doel is ook om een laag­drem­pe­li­ge voor­zie­ning te zijn voor inwo­ners van de wijk voor participatie/ dagbesteding/ vrijwilligerswerk/ sta­ge. Doel is sta­bi­li­se­ren van week­struc­tuur, ver­gro­ten soci­a­le con­tac­ten (kom ver­der dan je eigen voor­deur),
ver­gro­ten zelf­red­zaam­heid, ver­ster­ken eigen­waar­de.
● Doel is om met het ver­die­nen van com­mer­ci­eel geld de druk op zorg­gel­den te ver­min­de­ren.
Tromp­the­a­ter is ook de plek waar diver­se moge­lijk­he­den voor dag­be­ste­ding zijn voor men­sen onder­aan de soci­a­le lad­der. Rond­om het Tromp­the­a­ter zijn er dag­be­ste­dings­ac­ti­vi­tei­ten rond
the­a­ter en hore­ca (licht en geluid tech­niek, bar­dienst etc), er is een PC repair pro­gram­ma, er
is een muziek groep en dagbesteding/inloop waar de nadruk ligt op “de twee­de huis­ka­mer”.
Samen zijn, ont­dek­ken van talent en aan­leg, nieu­we uit­da­ging aan­gaan, soci­a­le inter­ac­ties
aan­gaan zijn voor alle dag­be­ste­dings­ac­ti­vi­tei­ten bin­nen het Tromp­the­a­ter kern­be­grip­pen.
Het Tromp­the­a­ter en de dag­be­ste­ding draait op 2 betaal­de mede­wer­kers en wordt ver­der
geheel onder­steunt door een team van vrij­wil­li­gers.
Door het aan­bie­den van com­mer­ci­ë­le acti­vi­tei­ten en ver­huur van de zaal en het kan­toor,
stre­ven wij ernaar om mini­maal 50% van de kapi­taal­las­ten van de loca­tie Tromp­straat uit niet
zorg gere­la­teer­de gel­den te ver­die­nen. Als wij hier­in sla­gen kan de prijs per dag­deel flink naar
bene­den en rea­li­se­ren wij een aan­zien­lij­ke bezui­ni­ging in de zorg­kos­ten. Daar­naast is de loca­tie beschik­baar voor ande­re zorg­aan­bie­ders en zou je een inloop­func­ti­o­na­li­teit kun­nen
bie­den voor alle cli­ën­ten van alle zorg­aan­bie­ders in het gebied.
Opvang uit­ge­pro­ce­deer­de asiel­zoe­kers (Zorg Coö­pe­ra­tie Noord):
Tij­dens een inter­view met mede­wer­kers uit wijk­team Oud-Oost werd ons gevraagd of wij een
voor­zie­ning heb­ben betref­fen­de de vol­gen­de casus die zich regel­ma­tig voor­doet:
Asielzoekers/asielgezinnen die al lan­ge­re tijd in de stad wonen, in de wijk actief zijn, op de
scho­len zit­ten en gebruik maken van de voor­zie­nin­gen wor­den op een dag toch uit­ge­zet. Deze
men­sen keren in afwach­ting van hun uit­zet­ting terug naar de hun beken­de wijk en zou­den
baat heb­ben bij zeer tij­de­lij­ke opvang (2 nach­ten max) en dagin­vul­ling. Als dit pro­bleem zich
vaker voor­doet bin­nen de gemeen­te zou­den de leden van ZCN afde­ling Leeu­war­den in
samen­spraak met de SWT wil­len zoe­ken naar een oplos­sing.
Toe­lei­ding naar werk kwets­ba­re doel­groe­pen / Arbeids­ge­han­di­cap­ten
(ZCN)
Vol­gens de hui­di­ge kijk­rich­ting zijn de metho­des vrij dwin­gend gericht op uit­stroom naar
werk. Wij stel­len een aan­tal ver­nieu­win­gen voor:
● Kijk­rich­ting ver­an­de­ren naar aan­le­ren beno­dig­de vaar­dig­he­den en dit kwan­ti­fi­ceer­baar
en meet­baar maken;
● Moge­lijk maken van deel­in­ko­mens voor arbeids­ge­han­di­cap­ten (bij­voor­beeld via een
basis-uike­ring met moge­lij­ke toe­sla­gen).
Er gaan, in het bereik (arbeids)participatie, situ­a­ties ont­staan waar diver­se wet­ten en
rege­lin­gen niet in voor­zien. Bij­voor­beeld een bur­ger ont­vangt zorg (bijv een vorm van
dag­be­ste­ding), is tevens vrij­wil­li­ger en zou (als uwv en de gemeen­ten out of the box
dur­ven te den­ken) zelfs deels op loon­waar­de kun­nen wer­ken. Hier lopen we dan aan
tegen aller­lei zaken betref­fen­de het arbeids­recht, ver­ze­ke­rings­kwes­ties en nog veel
meer. Los van financiëel/economische motie­ven: veel bur­gers met een arbeids­han­di­cap voe­len zich mede gewaar­deerd als er ook een (deels) finan­ci­ë­le belo­ning tegen­over
staat. Een man met een autis­me­s­pec­trum­stoor­nis: “ik kan maar 20 uur wer­ken en
ver­dien maar 8 euro per maand meer als een uit­ke­ring. Maar ik heb het wel zélf ver­diend!” Ook hier dagen wij de gemeen­ten uit om cre­a­tief en out of the box met ons
mee te den­ken!
● Wij dagen de Frie­se Gemeen­ten uit om met name in de onder­steu­nen­de, faci­li­tai­re en
admi­ni­stra­tie­ve dien­sten vóór 1 janu­a­ri 2017 5% men­sen met een arbeids­han­di­cap in te
zet­ten. M.n. voor de groep men­sen met een psy­chi­a­tri­sche en/of een ver­stan­de­lij­ke
beper­king kan ZCN cur­sus­sen, des­kun­dig­heids­be­vor­de­ring en onder­steu­ning bie­den. Idee is: kop­pel een arbeids­ge­han­di­cap­te aan een vas­te Bud­dy (iemand die vakinhoudeijk/ambachtelijk des­kun­dig is), vol­gens het Mees­ter — Leer­ling — Gezel
sys­teem, ZCN kan de extra beno­dig­de vaar­dig­he­den voor de Bud­dy intrai­nen.
ZCN zoekt ‑uiter­aard- ook naar moge­lijk­he­den. Momen­teel zijn we in gesprek met
bij­voor­beeld Omrin om te kij­ken waar wij elkaar kun­nen ver­ster­ken met als doel meer
par­ti­ci­pa­tie.
Dani­ël­le Rubingh
mede eigenaar/ Direc­teur Rond­om­zorg