Theatercafé TrompTheater

klantenkunst

Door­lo­pen­de Expo­si­ties

Tromp­The­a­ter is een Leeu­war­der the­a­ter­ca­fé dat zich o.a. richt op nieuw talent. Het biedt, in eer­ste instan­tie twee-weke­lijks, plaats aan geta­len­teer­de, the­a­ter­ma­kers, klein­kunst-arties­ten, bands en acts uit Fries­land. Deze optre­dens zul­len aan­ge­vuld wor­den met aan­spre­ken­de acts en the­a­ter uit bin­nen- en mis­schien in de toe­komst uit het bui­ten­land.

Ver­ras­send en Intiem
Tromp­The­a­ter wil haar publiek een ver­as­sen­de en uit­da­gen­de erva­ring bie­den. Daar­naast nodigt onze ruim­te uit tot inti­mi­teit. Om die reden wil­len wij bands die bij ons spe­len uit hun com­fort­zo­ne halen. Ze moe­ten unplug­ged / akoes­tisch spe­len. Dit mag wel licht ver­sterkt wor­den uiter­aard, via de aan­we­zi­ge PA instal­la­tie. In com­bi­na­tie met het huis­ka­mer gevoel levert dit voor band/muziekant en publiek een unie­ke nieu­we erva­ring op! Naast muziek  wil­len wij ook ruim­te bie­den voor Caba­ret, Stan­dup Come­dians en ande­re klei­ne The­a­ter­ge­zel­schap­pen.