Over Ons

Het Tromp­The­a­ter is een Leeu­war­der the­a­ter ini­ti­a­tief dat zich o.a. richt op nieuw talent. Het biedt, in eer­ste instan­tie twee-weke­lijks, plaats aan geta­len­teer­de, the­a­ter­ma­kers, klein­kunst-arties­ten, bands en acts uit Fries­land. Deze optre­dens zul­len aan­ge­vuld wor­den met aan­spre­ken­de acts en the­a­ter uit bin­nen- en mis­schien in de toe­komst uit het bui­ten­land.

Ver­ras­send en Intiem
Tromp­The­a­ter wil haar publiek een ver­as­sen­de en uit­da­gen­de erva­ring bie­den. Daar­naast nodigt onze ruim­te uit tot inti­mi­teit. Om die reden wil­len wij bands die bij ons spe­len uit hun com­fort­zo­ne halen. Ze moe­ten unplug­ged / akoes­tisch spe­len. Dit mag wel licht ver­sterkt wor­den uiter­aard, via de aan­we­zi­ge PA instal­la­tie. Ook wil­len wij ruim­te bie­den voor Caba­ret, Stan­dup Come­dians en ande­re klei­ne The­a­ter­ge­zel­schap­pen.

Vrij­wil­li­gers, sta­gi­ai­res en cli­ën­ten
Tromp­the­a­ter is een ini­ti­a­tief van zorg­in­stel­ling Rond­om­zorg. Zie onze web­si­te www.rondomzorg.nl voor ons spe­ci­fie­ke aan­bod en doel­groep. Cli­ën­ten van­uit Rond­om­zorg kun­nen in over­leg een plek krij­gen bij Plat­form Tromp­the­a­ter. Dit kan diver­se func­ties heb­ben: dag­be­ste­ding, vor­ming, erva­rings­plaats of arbeids­trai­ning.

Naast onze eigen klan­ten die een plek krij­gen voor een zin­ge­ven­de erva­ring biedt het Tromp­The­a­ter ruim­te voor vrij­wil­li­gers. Ook is er gele­gen­heid voor sta­gi­ai­res van boven­ge­noem­de oplei­din­gen (denk aan the­a­ter­tech­niek, pro­gram­me­ring en orga­ni­sa­tie, pr, etc.). Ieder­een is wel­kom om te sol­li­ci­te­ren voor een vrij­wil­li­gers-/sta­ge­func­tie.

Alge­me­ne Infor­ma­tie
Par­ke­ren: Het Tromp­The­a­ter ligt op loop­af­stand van ver­schil­len­de par­keer­ga­ra­ges. De dichtst­bij­zijn­de par­keer­ga­ra­ge is die aan de Hoek­ster­sin­gel.
Voor meer infor­ma­tie over par­ke­ren kijk op www.parkeergaragesleeuwarden.nl