Optreden in het Tromptheater?

Wil jij optre­den in het Tromp­The­a­ter? Geeft je op via het onder­staand email­adres! Wie weet speel je bin­nen­kort in het Tromp­The­a­ter…

Uit­da­ging
Alle muzi­kan­ten of orkes­ten spe­len “unplug­ged”. Er mag alleen gebruik gemaakt wor­den van een el. bas­gi­taar. Die mag alleen aan­ge­slo­ten wor­den op de bas­ver­ster­ker die door ons ter beschik­king gesteld wordt. Ver­der:

  • geen elec­tri­sche gita­ren, alleen akoes­ti­sche (ver­sterk­ba­re) gita­ren. Heb je die niet? Dan kun­nen wij een gitaar ter beschik­king stel­len.
  • bij voor­keur gebruik maken van een Cajon, Per­cus­sie of, in over­leg, een klein drum­kitje te bespe­len met kwast­jes.

Heb je een demo/video? Stuur ons de link of mp3 (tromptheater@www.tromptheater.nl).