Kom jij ons team vrijwilligers versterken!?

Kom als vrij­wil­li­ger bij Tromp­The­a­ter wer­ken.

Als bar­vrij­wil­li­ger bedien je de bar en zorg je er voor dat de bezoe­kers een leu­ke avond heb­ben in Tromp­the­a­ter. Ook werk je vaak samen met ande­re vrij­wil­li­gers. Tromp­The­a­ter werkt veel samen met ver­schil­len­de fes­ti­vals o.a. voor licht en geluid maar ook bar­per­so­neel wordt veel uit­ge­leend aan fes­ti­vals waar wij mee samen wer­ken . Voor­deel voor jou is dat je gra­tis deze fes­ti­vals mee kunt maken. Daar­naast ont­vang je bedrijfs­kle­ding (T‑Shirt) die je dient te dra­gen tij­dens de bar­dienst. De werk­zaam­he­den van een bar­vrij­wil­li­ger bestaan uit:
— Gas­ten ver­wel­ko­men
— Drank­jes ver­ko­pen
— Bier tap­pen
— Kas­sa bedie­nen
— Onder­steu­nen acti­vi­tei­ten waar nodig
— Sfeer bepa­len
— Bar aanvullen/schoonmaken
— Mee­wer­ken aan fes­ti­vals

Natuur­lijk krijg je er ook wat voor terug! Je werkt in een leuk team met enthou­si­as­te vrij­wil­li­gers. In Tromp­the­a­ter heerst een pro­fes­si­o­ne­le, maar open en gezel­li­ge sfeer. Je krijgt een ken­nis­ma­kings­ge­sprek en er is een inwerk­pe­ri­o­de. Daar­naast wordt je bege­leidt in je werk­zaam­he­den. Ook is er natuur­lijk het jaar­lijk­se vrij­wil­li­gers­uit­je!
Ove­ri­ge eisen/wensen:
Wij zoe­ken bar­vrij­wil­li­gers die:
— Kun­nen tap­pen of bereid zijn dit te leren
— Samen met ande­ren kun­nen wer­ken
— Klant­vrien­de­lijk zijn tegen­over het publiek
— Ini­ti­a­tief tonen
— Met geld om kun­nen gaan
— Ver­ant­woor­de­lijk zijn
— Neder­lands spre­ken
— 18 jaar of ouder zijn

Acti­vi­teit:
Gastvrouw/heer & hore­ca acti­vi­tei­ten,
Sec­tor:
Cul­tuur / kunst / hore­ca
Des­kun­dig­heid:
Ken­nis van soci­a­le hygi­ë­ne en HACCP in een pré

Con­tact­per­soon:
Mar­tin Sibran­di
Tele­foon:
058–303 01 28

Email:
tromptheater@www.tromptheater.nl
Adres:
M.H. Tromp­straat 4a
Post­co­de:
8921 GH
Plaats:
Leeu­war­den