Stems — TrompTheater

05/01/2019 20:00 - 22:00
Kattencafé Poespas
Phone: 0583030128

Stems werd in 2011 in het Ver­e­nigd Konink­rijk gevormd door oprich­ter en com­po­nist John Dorr, met het idee om klas­sie­ke com­po­si­tie en instru­men­ten te men­gen met rock. De muziek wordt vaak omschre­ven als ‘Cine­ma­tic’ en wordt soms Post- rock of Neo­klas­siek genoemd. Sinds 2013 heb­ben ze ver­schil­len­de keren door Euro­pa getoerd en een vol­gen­de ont­wik­keld op basis van hun repu­ta­tie voor inten­se en mooie con­cer­ten, vaak met loka­le strij­kers om het geluid uit te brei­den. Uit­voe­ren van shows met Michael Rot­her (Neu!), Rus­si­sche cir­kels, getij­den uit de nevel, peli­kaan, mijn baby, mooie eie­ren. De band heeft opdrach­ten gekre­gen van het Bri­tish Film Insti­tu­te om nieu­we live sound­tracks te cre­ë­ren voor de stom­me films van Geor­ges Méli­és. Die is uit­ge­voerd in vele Cinema’s en eve­ne­men­ten, zoals een kor­te tour met de Brit­se DJ Yoda, inclu­sief een optre­den voor een publiek van 8000 in hun eigen stad, novem­ber 2014. Ze heb­ben ook muziek uit­ge­bracht met Flut­tery Records (Istan­bul) en Come Play With Me records (Leeds, Ver­e­nigd Konink­rijk). Er zijn 4 zelf uit­ge­brach­te CD-albums geweest. De albums zijn vaak voor­zien van meer­la­gi­ge illu­stra­ties. In 2018 ver­huis­de de band naar Neu­ren­berg en vol­tooi­de tot nu toe hun meest ambi­ti­eu­ze pro­ject — inclu­sief beel­den van NASA en heeft als titel ‘Sound­track to the stars’ — Een mee­sle­pen­de erva­ring met video’s van ons zon­ne­stel­sel en die­pe ruim­te inge­steld op een gen­re tar­ten­de live sound­track.

Stems were for­med in the UK in 2011 by foun­der mem­ber and com­po­ser John Dorr, with the idea of mixing clas­si­cal com­po­si­ti­on and instru­ments with rock. The music is often descri­bed as ‘Cine­ma­tic’ and some­ti­mes label­led Post- Rock or Neo- Clas­si­cal.
Sin­ce 2013 they have tour­ed Euro­pe seve­r­al times and devel­o­ped a fol­lo­wing based on their reputa­ti­on for inten­se and beau­ti­ful con­certs, often per­for­ming with local string play­ers to expand the sound. Per­for­ming shows with Michael Rot­her (Neu!), Rus­si­an Cir­cles, Tides from Nebu­la, Peli­can, My Baby, Love­ly Eggs.
The band has recei­ved com­mis­si­ons from Bri­tish Film Insti­tu­te to cre­a­te new live sound­tracks for the silent films of Geor­ges Méli­és. Which has been per­for­med in many Cinema’s and events such as a short tour with Bri­tish based DJ Yoda, inclu­ding a per­for­man­ce to an audien­ce of 8000 in their home town, Novem­ber 2014. They have also relea­sed music with Flut­tery Records (Istan­bul) and Come Play With Me records (Leeds, UK).
The­re have been 4 self relea­sed CD albums, all of which have nee­ded to be re- pres­sed seve­r­al times, in 2016 they crowd fun­ded a vinyl, which achie­ved the fun­ding in 4 days. The albums often fea­tu­res mul­ti­lay­e­red art­work.
In 2018 the band relo­ca­ted to Nur­em­berg and com­ple­ted their most ambi­tious pro­ject so far — inclu­des visu­als from NASA and is entit­led ‘Sound­track to the stars’ –An immersi­ve expe­rien­ce fea­tu­ring videos of our solar sys­tem and deep spa­ce set to a gen­re defying live sound­track.

Related upcoming events

 • 31/01/2020 20:30 - 31/01/2020 23:00

  ‘Stadaarnietzodoeiets’ barst van de gitaarmuren, hoekige songstructuren en alledaagse overpeinzingen. Fokko ageert in de titeltrack tegen luiheid, bezingt dat het niet meer leuk is als je 30 bent in ‘Ahoe’ en mist zijn basisschoolliefde Wendy in het gelijknamige liedje. In ‘Goeroe’, de nieuwe single samen met Aafke Romeijn, zingen Aafke en Fokko over een kansloze missie om jezelf te ‘hervinden’ in een tropisch retraite. Fans van Weezer, The Hives en Nirvana kunnen hun hart ophalen aan Fokko, maar dan gewoon in het Nederlands.

  Sinds zijn eerste zelfgeschreven liedje in groep 7 over een dode hond, gebruikt Fokko Mellema muziek om zijn problemen van zich af te schrijven. Fokko’s muzikale loopbaan begint op zijn zeventiende als songwriter/gitarist van punkrockband Jeremy’s. Na een goed ontvangen debuutplaat, een 3FM award en optredens op o.a. Lowlands en Zwarte Cross, gooit Fokko het over een andere boeg met collegerockband Want Want, waar hij zelf in zingt en alle teksten in het Nederlands zijn. Muzikale held Daniël Lohues produceert het debuut ‘Mijn Meisje Vindt Me Leuk Zoals Ik Ben’ (2011) en de band scoort een culthit met ‘Kip Paard Koe’. Na Want Want tourt Fokko onder zijn eigen naam van huiskamer naar huiskamer en brengt hij drie akoestische EP’s uit.

  Tijdens een geïsoleerd bestaan in het zuiden van het land herondekt Fokko zijn elektrische gitaar en schrijft hij de basis voor het debuutalbum. Na weer in zijn vertrouwde Kampen te zijn beland, maakt Fokko de plaat mét band en producer Guido Aalbers in het najaar van 2018 af in de studio. Na de release van singles ‘In De Sportschool’, titeltrack ‘Stadaarnietzodoeiets, én een succesvolle warmspeeltour tijdens de Popronde, verschijnt in februari 2019 dan eindelijk het album ‘Stadaarnietzodoeiets’, voorafgegaan door de single ‘Goeroe’ met Aafke Romeijn. Fokko is terug, en dat zul je weten ook.

  Bezetting
  Zang en gitaar: Fokko Mellema
  Drums: Gelke Boontje
  Bas: Emiel van den Berg
  Gitaar: Jurro Brouwers