Stems — TrompTheater

Stems werd in 2011 in het Ver­e­nigd Konink­rijk gevormd door oprich­ter en com­po­nist John Dorr, met het idee om klas­sie­ke com­po­si­tie en instru­men­ten te men­gen met rock. De muziek wordt vaak omschre­ven als ‘Cine­ma­tic’ en wordt soms Post- rock of Neo­klas­siek genoemd. Sinds 2013 heb­ben ze ver­schil­len­de keren door Euro­pa getoerd en een vol­gen­de ont­wik­keld Read More …

Kerstkoor De Kerststerren In Tromptheater

Kerst­koor de Kerst­ster­ren uit Leeu­war­den treedt in de maand decem­ber veel­vul­dig op tij­dens kerst­mark­ten (in Neder­land en Duits­land), in ker­ken, in kroe­gen, in the­a­ters en op straat. Het koor bestaat sinds 1995 en heeft ruim 20 koor­le­den. Kerst­koor de Kerst­ster­ren heeft een meer­stem­mig a capel­la reper­toi­re. In de jaren dat het koor bestaat is er Read More …

Mannendag!

Let op!! Bier­proe­ve­rij begint om 15:00 en niet om 14:00!! Op 23 novem­ber 2018 Man­nen­dag in Tromp­The­a­ter!!  Tij­dens deze dag kunt u genie­ten van heer­lij­ke (speciaal)bieren tij­dens de bier­proe­ve­rij van Bouw­huis en kunt u uw baard bij laten knip­pen door onze bar­bier van Tzjill. Ver­der kunt u genie­ten van muziek van Derya Ver­ra en Down­si­deUp. Read More …

Poetry & Musica

    Poe­try & Musi­ca Onder de toe­pas­se­lij­ke naam ‘Poe­try & Musi­ca’ draagt Vin­cent Cor­ja­nus een aan­tal nieu­we gedich­ten voor met op de ach­ter­grond zwart-witfoto’s van de rei­zen die hij heeft gemaakt. Daar­naast zingt hij ook een aan­tal lied­jes waar­bij hij zich­zelf bege­leidt op gitaar. Vin­cent Cor­ja­nus (Zwol­le, 1995) publi­ceer­de sinds 2012 vijf dicht­bun­dels. Daar­naast heeft Read More …

John Elliott

  John Elli­ott is a soul­ful artist from San Fran­cis­co (USA) who brings real heart and pas­si­on to eve­ry song he sings.  John Elli­ott is een soul­vol­le artiest uit San Fran­cis­co (VS) die echt  met hart en pas­sie zijn num­mers zingt. John Elli­ott is a soul­ful artist from San Fran­cis­co (USA) who brings real heart Read More …

Tromp Pirate Fest

  Scha­vui­ten! Tus­sen de waan van de dag, is een goed feest geen over­bo­di­ge luxe. Wij hel­pen jul­lie graag aan zo’n feest! Het Tromp­The­a­ter wordt op 14 april over­ge­no­men door vro­lijk pira­ten­ge­spuis. Haal je buit bin­nen bij de kraam­pjes met piraten/fantasy items, drink een drank­je.. of twee.. of *hik* tien. En kom dan­sen met jul­lie Read More …

Geluksroute 2018

10:00 — 12:30 Soul­col­la­ge maken, door Anke Art 12:30 — 14:30 Thee­proe­ve­rij, door San­der Veenstra 14:30 — 16:00 Geluk­s­me­di­ta­tie, door Ani­ta Dulos 16:00 — 17:00 Lezing: De wereld red­den voor dum­mies, door Miri­am Voort­man 17:00 — 17:30 Lezing: Hoe we onge­luk tot geluk kun­nen her­schep­pen, door Chris­ti­na Völ­ker

Bingo

Kom gezel­lig mee­doen met onze Bin­go! Vele prij­zen van onze spon­so­ren Elke maand weer anders Kaart prij­zen zijn : 1 kaart voor 1,50 4 kaar­ten voor 5,- 7 kaar­ten voor 7,50