RED CARS — DAVERENDE HIT SHOW

  De band RED CARS betrekt het publiek in hun enthou­si­as­me en zet een dave­ren­de hit show neer. Voor een breed publiek van alle leef­tij­den. Dat doen ze sinds 1997 door heel het land. Feest­ten­ten, dis­co­the­ken, ker­mis­sen, cafés, sport­ver­e­ni­gin­gen, bedrijfs­fees­ten, brui­lof­ten, buurt­fees­ten, schuur­fees­ten, stu­den­ten­fees­ten, mane­ges Lees meer …

Fokko

‘Sta­daar­niet­zo­doei­ets’ barst van de gitaar­m­u­ren, hoe­ki­ge song­struc­tu­ren en alle­daag­se over­pein­zin­gen. Fok­ko ageert in de titel­track tegen lui­heid, bezingt dat het niet meer leuk is als je 30 bent in ‘Ahoe’ en mist zijn basis­school­lief­de Wen­dy in het gelijk­na­mi­ge lied­je. In ‘Goe­roe’, de nieu­we sin­gle samen Lees meer …

Down Town Café

Ont­dek het talent van de toe­komst onder het genot van een drank­je en hap­je tij­dens je vrij­mi­bo! Down­to­wn Café is een hele mooie samen­wer­king tus­sen Tromp­The­a­ter en Neus­hoorn en richt zich op het sti­mu­le­ren van talent op en ach­ter de büh­ne. Tij­dens Down­to­wn Café geven Lees meer …

Kezellig

Heeft u in de afge­lo­pen jaren een oude­jaars­con­fe­ren­ce geke­ken? Dan is de kans groot dat u heeft gela­chen om een grap van Jacob Spoelstra. Hij schrijft name­lijk voor meer­de­re caba­re­tiers en televisieprogramma’s. Daar­naast treed hij op in the­a­ters en op gro­te fes­ti­vals als Low­lands, Laug­hing Lees meer …

20-04-2019 Vincent Corjanus (De Hartenwacht)

KAMPEN — ‘Har­ten­wacht’ is de titel van alweer de zes­de dicht­bun­del van dich­ter en sin­­ger-song­­wri­­ter Vin­cent Cor­ja­nus. De gelijk­na­mi­ge tour gaat 20 april van start in de Frie­se hoofd­stad Leeu­war­den. Voor­als­nog lijkt het er op dat de Kam­pe­naar dit jaar zowel Kam­pen als Zwol­le over­slaat. Lees meer …

LET’S SKA

MR Wal­la­ce: Sinds het voor­jaar van 2010 knalt Mr. Wal­la­ce door heel Euro­pa. De zeven­kop­pi­ge fema­le-fron­­ted ska-reg­­gae for­ma­tie blijkt al snel een van de meest ener­gie­ke en veel­be­lo­ven­de ska-bands van Neder­land te zijn. Een must-see live act die elk publiek opzweept, mee­neemt en uit­bun­dig ach­ter­laat Lees meer …

Rondomzorg 2019 nieuwjaarsfair

Gezel­lig met ons het nieu­we jaar inlui­den! Een gezel­li­ge mid­dag met leu­ke work­shops, mooie stands en leu­ke muziek. Ook is er een leu­ke pub­quiz en kun je in de pho­to­booth een mooie her­in­ne­ring laten maken voor later.

Stems — TrompTheater

Stems werd in 2011 in het Ver­e­nigd Konink­rijk gevormd door oprich­ter en com­po­nist John Dorr, met het idee om klas­sie­ke com­po­si­tie en instru­men­ten te men­gen met rock. De muziek wordt vaak omschre­ven als ‘Cine­ma­tic’ en wordt soms Post- rock of Neo­klas­siek genoemd. Sinds 2013 heb­ben Lees meer …

Kerstkoor De Kerststerren In Tromptheater

Kerst­koor de Kerst­ster­ren uit Leeu­war­den treedt in de maand decem­ber veel­vul­dig op tij­dens kerst­mark­ten (in Neder­land en Duits­land), in ker­ken, in kroe­gen, in the­a­ters en op straat. Het koor bestaat sinds 1995 en heeft ruim 20 koor­le­den. Kerst­koor de Kerst­ster­ren heeft een meer­stem­mig a capel­la Lees meer …

Mannendag!

Let op!! Bier­proe­ve­rij begint om 15:00 en niet om 14:00!! Op 23 novem­ber 2018 Man­nen­dag in Tromp­The­a­ter!!  Tij­dens deze dag kunt u genie­ten van heer­lij­ke (speciaal)bieren tij­dens de bier­proe­ve­rij van Bouw­huis en kunt u uw baard bij laten knip­pen door onze bar­bier van Tzjill. Ver­der Lees meer …