Down Town Café

Ont­dek het talent van de toe­komst onder het genot van een drank­je en hap­je tij­dens je vrij­mi­bo! Down­to­wn Café is een hele mooie samen­wer­king tus­sen Tromp­The­a­ter en Neus­hoorn en richt zich op het sti­mu­le­ren van talent op en ach­ter de büh­ne. Tij­dens Down­to­wn Café geven twee bands een optre­den van 45 minu­ten. Naast een plek op het podi­um krij­gen de bands ook een audio- en film­re­gi­stra­tie van de show. Hier­mee kun­nen ze zich pro­fi­le­ren en ver­der ont­wik­ke­len. En beter, de kok van Tromp­the­a­ter en kat­ten­ca­fé Poes­Pas zorgt samen met de cli­ën­ten van Rond­om­zorg voor lek­ker eten. Inter­stel­lar Per­cep­ti­on en Citri­ne zijn beves­tigd voor de eer­ste edi­tie op vrij­dag 6 decem­ber in Tromp­The­a­ter. Op vrij­dag 27 decem­ber vindt Down­to­wn Café plaats in Neus­hoorn met onder ande­re Sequens. De deu­ren ope­nen om 17:00 uur en de toe­gang is gra­tis. Kom je een bier­tje doen?