Cultuur | Zorg | Onderwijs

Samen met de deel­ne­mers van onze dagprogramma’s (Tromp­the­a­ter onze Hore­ca­keu­ken en Kat­ten­ca­fé Poes­Pas), sta­gi­ai­res van D’Dri­ve en onze gedre­ven vrij­wil­li­gers orga­ni­se­ren wij vele klei­ne en gro­te eve­ne­men­ten in het Tromp­the­a­ter, maar ook in Poes­Pas. Er is muziek, er zijn the­ma eve­ne­men­ten en the­a­ter. Onze deel­ne­mers Lees meer …

Podium | Studio | Horeca

Aan de M.H. Tromp­straat te Leeu­war­den, in de voor­ma­li­ge bap­tis­ten­kerk vind je het Tromp­The­a­ter. Het gebouw heeft een mooie akoes­tiek en een aan­tal authen­tie­ke ele­men­ten zijn behou­den. Het Tromp­The­a­ter pro­gram­meert zelf en werkt samen met o.a. Fries­land Pop. Daar­naast doen wij band­ma­na­ge­ment, fes­ti­val­pro­duc­ties en ver­huur van licht- Lees meer …

Tromp­The­a­ter Pre­sen­teert  LET’S SKA MR Wal­la­ce: Sinds het voor­jaar van 2010 knalt Mr. Wal­la­ce door heel Euro­pa. De zeven­kop­pi­ge fema­le-fron­­ted ska-reg­­gae for­ma­tie blijkt al snel een van de meest ener­gie­ke en veel­be­lo­ven­de ska-bands van Neder­land te zijn. Een must-see live act die elk publiek opzweept, Lees meer …

Rockers&Mods

Rockers&Mods Reli­ve the fif­ties and six­ties Dit en nog veel meer kan je op 27 okto­ber a.s. alle­maal weer terug­vin­den in Tromp­The­a­ter. Waan je even vol­le­dig in de wereld van de Roc­kers en the Mods!! Dressco­de; wat denk je??? Een Mod (een afkor­ting van moder­nist) Lees meer …

Rockers&Mods

Rockers&Mods Reli­ve the fif­ties and six­ties Dit en nog veel meer kan je op 27 okto­ber a.s. alle­maal weer terug­vin­den in Tromp­The­a­ter. Waan je even vol­le­dig in de wereld van de Roc­kers en the Mods!! Dressco­de; wat denk je??? Een Mod (een afkor­ting van moder­nist) Lees meer …

Poetry & Musica

22-09-2018 | 14:00 | Onder de toe­pas­se­lij­ke naam ‘Poe­try & Musi­ca’ draagt Vin­cent Cor­ja­nus een aan­tal nieu­we gedich­ten voor met op de ach­ter­grond zwart-witfoto’s van de rei­zen die hij heeft gemaakt. Daar­naast zingt hij ook een aan­tal lied­jes waar­bij hij zich­zelf bege­leidt op gitaar. Vin­cent Cor­ja­nus Lees meer …

John Elliot

16-09-2018 | 14:00 | John Elli­ott is een soul­vol­le artiest uit San Fran­cis­co (VS) die met hart en pas­sie zijn num­mers zingt. John Elli­ott schrijft over­tui­gen­de lied­jes die vaak onver­wach­te wen­din­gen nemen om een ​​krach­ti­ge bood­schap af te leve­ren. Chuck Schie­le van The San Diego Lees meer …